Obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky a rámcová zmluva o obstaraní zájazdu cestovnej kancelárie ZAINO s.r.o., Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 879 056, IČ DPH: SK2023627188, spoločnosť zapísana obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 32383/R upravené v súlade s ustanoveniami zákona č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších predpisov

 

Preambula

Tieto všeobecné zmluvné podmienky a rámcová zmluva o obstaraní zájazdu upravujú práva a povinnosti zmluvných strán uvedených nižšie pri organizácii zájazdov cestovnou kanceláriou ZAINO s.r.o. pre Objednávateľa. (ďalej len „VOP a zmluva“). Detailné podmienky každého zájazdu sú upravené v zmluve o obstaraní zájazdu špecifickej pre každý jednotlivý zájazd. (ďalej len „osobitná zmluva o obstaraní zájazdu“).

 

Článok I. Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Cestovná kancelária ZAINO s.r.o., Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 879 056, DIČ: 2023627188, spoločnosť zapísana obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 32383/R (ďalej len „CK“) a Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Objednávateľ“).

2. Zmluvný vzťah medzi CK a Objednávateľom vzniká potvrdením návrhu osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu (vyplnená a potvrdená prihláška objednávateľom na webovej stránke www.zaino-travel.sk) zo strany CK, resp. riadnym objednaním zájazdu inou formou a následným písomným schválením tohto návrhu zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany CK alebo zaplatením celej alebo zálohovej platby (1. záloha) a zo strany Objednávateľa a následným písomným schválením objednávky zo strany CK. Predmetný návrh zmluvy o obstaraní zájazdu je možné objednať, ako i potvrdiť aj elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu), ktorá je považovaná za zmluvnými stranami schválenú písomnú formu v zmysle týchto všeobecných zmluvných podmienok.

3. Ak Objednávateľ neuhradí zálohu v lehote stanovenej Objednávateľom, rezervácia sa ruší.  Tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa vyplývajúce z odstúpenia od osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu.  

4. Ustanovenie vyššie uvedené sa platí aj pre 2. (resp.ďalšiu zálohovú platbu)

5. Podklad pre uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu vyplýva z web-ponuky CK, ponuky katalógov CK, dodatočnej ponuky CK, e-mailovej ponuky CK, ponuky prezentovanej prostredníctvom sociálnych sietí a Objednávateľom zaslaných objednávok a je v súlade s týmito VOP a zmluvou.  

 

Článok II. Cenové podmienky a ceny zájazdov

1. Ceny jednotlivých zájazdov sú cenami ustanovenými dohodou medzi Objednávateľom a CK a vyplývajú predovšetkým z katalógov CK, propagačných materiálov CK a najmä web-ponuky CK, osobitnej ponuky CK, resp. cenovej ponuky pre Objednávateľa. Všetky ponuky obsahujú rozsah cenou pokrytých služieb.   

2. Prípadné zmeny v cenách zájaydov sa riadia ustanoveniami článku VI. týchto VOP a zmluvy.

3. V prípade, ak je predmetom objednávky zájazd podľa osobitnej objednávky Objednávateľa, je cenou zájazdu cena stanovená a vzájomne odsúhlasená Objednávateľom a CK. Pre vylúčenie pochybností je dohodnutá cena viazaná na počet osôb a zníženie počtu účastníkov zo strany Objednávateľa zakladá povinnosť Objednávateľa uhradiť cenu za pôvodne dohodnutý počet osôb na ktorý sa viaže cenová ponuka, ak sa Objednávateľ a CK nedohodnú inak. CK nenesie žiadnu zodpovednosť za nižší počet osôb Objednávateľa, ani sa nezaväzuje k povinnosti vyvíjať aktivity k dosiahnutiu  dohodnutého počtu účastníkov zo strany Objednávateľa.

 

Článok III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie 100% ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a Objednávateľ je povinný uhradiť 100% ceny zájazdu pred jeho uskutočnením. V opačnom prípade má CK právo odoprieť účasť Objednávateľa na zájazde, resp. ním objednaných osôb.

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov (zálohy) pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. v čase, ktorý CK stanoví.  

3. V dohodnutej lehote od vzniku zmluvného vzťahu je Objednávateľ povinný uhradiť zálohu (preddavok) vo výške stanovenej CK, a to podľa inštrukcií CK zaslaných na Objednávateľovi na Objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu po prihlásení sa objednávateľa na zájazd.  

4. Objednávateľ je povinný uhradiť celú sumu pobytu v lehote stanovenej CK, najneskôr však 10 dní pred nástupom na zájazd. Táto lehota nemusí byť dodržaná v prípade objednávok v lehote kratšej ako 10 dní – tzv. objednávky last minute. Pre vylúčenie pochybností musí byť úhrada vykonaná v plnej výške pred nástupom na zájazd.  

5. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení 100% ceny zájazdu. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% ceny zájazdu pred nástupom na zájazd, CK je oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu. Tým nie sú dotknuté práva CK na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z odstúpenia od osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu.   

6. Objednávateľ má právo na vrátenie ceny zájazdu, ak odstúpi do zmluvy v súlade s článkom VII. týchto VOP a zmluvy.

7. V prípade predčasného odchodu Objednávateľa (účastníka zájazdu) nespôsobeného zavinením CK, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby.

 

Článok IV. Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka zájazdu

1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke CK,

b) právo vyžadovať od CK informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto VOP a zmluvy, ako aj osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu,

e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto VOP a zmluvy, ako aj osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu,

f) právo na vrátenie celej sumy zájazdu v prípade zrušenia zájazdu podľa článku VI. týchto VOP a zmluvy, ako aj osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu,

2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa na zájazd alebo v zmluve o obstaraní zájazdu vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek CK,

b) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

c) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto VOP a zmluvy, ako aj osobitnej zmluvy o obstaraní zájazdu,

d) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám CK podľa článku VIII. týchto VOP a zmluvy,

f) v prípade účastníkom zájazdu úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku CK alebo dodávateľov CK je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite (počas zájazdu) odstrániť alebo finančne vyrovnať. Ak to nie je možné okamžite, bez zbytočného odkladu po ukončení zájazdu, najneskôr do jedného mesiaca po ukončení zájazdu.

3. Povinnosťou Objednávateľa - právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov (ich právnych zástupcov) s týmito VOP a zmluvou, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb.

4. K základným povinnostiam Objednávateľa (resp. účastníka zájazdu) patrí:

a) počas celej doby zájazdu sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho a vedúcich zájazdu a dodržiavať stanovený program,

b) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo CK,

c) dodržať časy nástupu na zájazd uvedenom v pokynoch poskytnutých CK (autobus má stanovenú čakaciu dobu max. 15 minút po uvedenom čase odchodu a CK nezodpovedá za prípadné jeho zmeškanie). Pre vylúčenie pochyností sa v prípade zmeškania dopravy sa cena pobytu neponíži o cenu dopravy,

d) pri zahraničných zájazdoch mať včas zabezpečený vlastný cestovný doklad s platnosťou 3 mesiace po ukončení zájazdu.

 

Článok V. Práva a povinnosti CK

1. CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie Objednávateľa (záujemcu o kúpu) zájazdu.

2. CK je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Objednávateľovi pokyny pre účastníkov pobytu“ formou e-mailu na adresu uvedenú Objednávateľom pri prihlasovaní sa na zájazd.

3. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení cestovnej kancelárie proti úpadku, na základe ktorej vzniká Objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, ak by sa CK dostala do úpadku.

4. CK má právo v odôvodnených prípadoch zmeniť čas a miesto odchodu autobusu, ďalej nezodpovedá za meškanie dopravného prostriedku.

5. Ostatné práva a povinnosti CK sú upravené v jednotlivých ustanoveniach týchto VOP a zmluvy, ako aj v osobitnej zmluve o obstaraní zájazdu.

 

Článok VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi. Svoje rozhodnutie musí oznámiť CK.

2. CK má právo zrušiť zájazd najneskôr do 10 dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie zájazdu bude pre CK ekonomicky neúnosné. Ak CK zájazd zruší, je povinná túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť do 10 dní pred nástupom na zájazd. CK uvedie pri každom zájazde minimálny počet účastníkov na uskutočnenie zájazdu.

3. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako napr.: nedostatočná obsadenosť zájazdu, politické udalosti, karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska, geologické javy atď. .

5. CK nepovažuje za podstatnú podmienku zmluvy zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, časových harmonogramov programu, miesta nástupu a výstupu, zloženie jedálnička, čas odjazdu a príjazdu a prípadné meškanie dopravného prostriedku.

6. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli poskytnuté Objednávateľovi (účastníkovi zájazdu) so súhlasom Objednávateľa (účastníka zájazdu) počas zájazdu.

 

VII. Stornopodmienky

1. CK má právo od Objednávateľa požadovať s ohľadom na jeho prejav vôle o odstúpení od zmluvy o obstaraní zájazdu nasledujúce stornopoplatky:

odstúpenie od zmluvy v lehote nad 45 dní      – stornopoplatok 20 percent z ceny zájazdu,

odstúpenie od zmluvy v lehote        44-29 dní – stornopoplatok 40 percent z ceny zájazdu,

odstúpenie od zmluvy v lehote        28-15 dní – stornopoplatok 60 percent z ceny zájazdu,

odstúpenie od zmluvy v lehote          14-8 dní – stornopoplatok 80 percent z ceny zájazdu,

storno zájazdu v lehote menej ako 7 dní – stornopoplatok 100 percent z ceny zájazdu.

2. V prípade nájdenia si náhradníka sa žiadne storno neuplatní. CK má právo v prípade vzniknutých nákladov CK spôsobených zmenou Objednávateľa (účastníka zájazdu) požadovať pôvodného Objednávateľa (účastníka zájazdu) náhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s toutou zmenou.  

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, a to písomne na adresu sídla CK, mailom na oficiálnom mailovom kontakte CK, telefonicky u Objednávateľa alebo osobne u Objednávateľa. V záujme vylúčenia pochybností vydáva CK o odstúpení Objednávateľovi (účastníkovi zájazdu)  bez zbytočného odkladu potvrdenie.

 

VIII. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká Objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu CK, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Ak CK nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí Objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u CK, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe Objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho odseku. V prípade oprávnenej reklamácie má Objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny zájazdu, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila, ani jej zmluvní partneri a škoda bola spôsobená Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

IX. Poistenie proti insolventnosti CK

1. CK si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe čoho bude Objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

- neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,

- nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,

- nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len sčasti.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a obdobne tak na iné služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s Objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich zverejnenia a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu s Objednávateľom.

3. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v osobitnej zmluve o obstaraní zájazdu ako aj CK určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Objednávateľa a likvidácie spracovaných osobných údajov. V prípade, ak Objednávateľ objednáva zájazd pre iných účastníkov zájazdu, zodpovedá tento za udelenie tohto súhlasu zo strany týchto účastníkov zájazdu. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas Objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.

4. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 1.3.2017. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch, na webstránke, osobitných ponúk CK a iných relevantných dokumentoch týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.

5. Právne vzťahy týmito VOP a zmluvou neupravené sú ďalej špecifikované v osobitnej zmluve o obstaraní zájazdu a spravujú sa platnými a účinnými právnymi predpismi SR a EÚ.