Obchodné podmienky a štandardizované informácie k zájazdom

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie ZAINO s.r.o., Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 879 056, IČ DPH: SK2023627188, spoločnosť zapísana obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 32383/R, upravené v súlade s ustanoveniami zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Preambula

Tieto všeobecné zmluvné podmienky a na ne nadväzujúca zmluva o zájazde upravujú práva a povinnosti zmluvných strán uvedených nižšie pri organizácii zájazdov cestovnou kanceláriou ZAINO s.r.o. pre Objednávateľa. (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Detailné podmienky každého zájazdu sú upravené v zmluve o zájazde špecifickej pre každý jednotlivý zájazd. (ďalej len „zmluva o zájazde“).

 

Článok I. Vznik zmluvného vzťahu

1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Cestovná kancelária ZAINO s.r.o., Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 879 056, IČ DPH: SK2023627188, spoločnosť zapísana obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 32383/R (ďalej len „CK“) a Objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony (ďalej len „Objednávateľ“).

2. Zmluvný vzťah medzi CK a Objednávateľom vzniká potvrdením návrhu osobitnej zmluvy o zájazde (vyplnená a potvrdená prihláška Objednávateľom na webovej stránke www.cyklozájazdy.eu), prijatím všeobecných obchodných podmienok CK a jej akceptovaním zo strany CK. Takto vyhotovená objednávka zájazdu je prejavom slobodnej a vážnej vôle Objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu s CK, zároveň je  prijatím všetkých zmluvných podmienok a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi. Elektronickým odoslaním prihlášky dochádza k akceptácii prihlášky zo strany CK. Zmluva o zájazde je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe je preukázateľne potvrdená CK a doručené jej  do dispozičnej sféry objednávateľa. Predmetný návrh zmluvy o zájazde je možné objednať, ako i potvrdiť aj elektronickou formou (prostredníctvom e-mailu), ktorá je považovaná za zmluvnými stranami schválenú písomnú formu v zmysle týchto Všeobecných podmienok.

3. Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa osobitnej zmluvy o zájazde, webstránky, katalógu, cenníku a dodatočných ponúk CK, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde. Popis ubytovacích zariadení, ako aj ďalšie zákonné náležitosti k zájazdu sú obsiahnuté v katalógu alebo na webstránke CK a  tvoria súčasti zmluvy o zájazde.

4. Nutnou náležitosťou zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a CK je úhrada prvej platby za zájazd tzv. (1. záloha) zo strany Objednávateľa, a to v lehote 14 dní odo dňa potvrdenia prihlásenia na zájazd a zaslania príslušných platobných údajov. Pre prihlásených cez webstránku sú platobné údaje vygenerované automaticky, pre prihlásených iným spôsobom sú tieto oznámené priamo CK, resp. jej zmluvným partnerom. V prípade prihlásenia sa v lehote kratšej ako 6 týždňov pred uskutočnením zájazdu je povinnosťou objednávateľa uhradiť celý platbu v lehote 5 dní odo dňa prihlásenia. V prípade prihlásenia sa v lehote kratšej ako 7 dní je Objednávateľ povinný zaslať CK potvrdenie o vykonanej platbe a vykonať ju tak, aby k pripísaniu finančných prostriedkov došlo ešte pred uskutočnením zájazdu.

4. Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

5. Ak Objednávateľ neuhradí zálohu v lehote stanovenej Objednávateľom, rezervácia sa ruší automaticky a jeho konanie považované za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany Objednávateľa. Tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa vyplývajúce z odstúpenia od zmluvy o zájazde a podmienok finančného vysporiadania.   

6. Ustanovenie vyššie uvedené sa platí obdobne aj pre 2. (resp. ďalšiu zálohovú platbu), splatné podľa podmienok uvedených v článku III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok II. Cenové podmienky, ceny zájazdov a osobitné informácie

1. Ceny jednotlivých zájazdov sú cenami ustanovenými dohodou medzi Objednávateľom a CK a vyplývajú predovšetkým z katalógov CK, propagačných materiálov CK a najmä webstránky CK, osobitnej ponuky CK, resp. cenovej ponuky pre Objednávateľa. Všetky ponuky obsahujú rozsah  služieb, ktoré sú obsiahnuté v cene zájazdu. Ak by CK nespomenula niektorú z náležitostí, cena zájazdu obsahuje polpenziu, ubytovanie, dopravu, sprievodcu CK, cyklomapky, poistenie CK proti insolventnosti CK, pobytovú taxu.   

2. Prípadné zmeny v cenách zájazdov sa riadia ustanoveniami článku VI. týchto Všeobecných podmienok a osobitnej zmluvy o zájazde.

3. V prípade, ak je predmetom objednávky zájazd podľa osobitnej objednávky Objednávateľa, je cenou zájazdu cena stanovená a vzájomne odsúhlasená Objednávateľom a CK. Pre vylúčenie pochybností je dohodnutá cena viazaná na počet osôb a zníženie počtu účastníkov zo strany Objednávateľa zakladá povinnosť Objednávateľa uhradiť cenu za pôvodne dohodnutý počet osôb na ktorý sa viaže cenová ponuka, ak sa Objednávateľ a CK nedohodnú inak. CK nenesie žiadnu zodpovednosť za nižší počet osôb Objednávateľa, ani sa nezaväzuje k povinnosti vyvíjať aktivity k dosiahnutiu  potrebného počtu účastníkov zo strany Objednávateľa.

4. CK organizuje zájazdy, ktoré nepodiehajú vízovej povinnosti, všetky zájazdy sú organizované do destinácií, kde postačuje pas, resp. občiansky preukaz. 

 

Článok III. Platobné podmienky

1. CK má právo na zaplatenie 100% ceny zájazdu 6 týždňov pred jeho poskytnutím a Objednávateľ je povinný platbu zájazdu riadne vykonať, a to prevodom na účet CK s využitím platobných údajov poskytnutých CK. V opačnom prípade má CK právo odoprieť účasť Objednávateľa na zájazde, resp. ním objednaných osôb.

2. CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov (zálohy) pri uzatvorení zmluvy o zájazde.

3. V lehote  2 týždňov od vzniku zmluvného vzťahu je Objednávateľ povinný uhradiť zálohu (preddavok) vo výške stanovenej CK, a to podľa inštrukcií CK zaslaných na Objednávateľovi na Objednávateľom uvedenú e-mailovú adresu po prihlásení sa objednávateľa na zájazd, resp. údajov poskytnutých Objednávateľovi prostredníctvom webstránky Objednávateľa.  

4. Objednávateľ je povinný uhradiť celú sumu zájazdu v lehote stanovenej CK, najneskôr však 6 týždňov pred nástupom na zájazd. Táto lehota nemusí byť dodržaná v prípade objednávok pri zájazdoch objednaných v lehote 6 týždňov pred uskutočnením zájazdov – tzv. objednávky last minute. V takom prípade je Objednávateľ uhradiť v celosti celú cenu zájazdu, a to v lehote 7 dní odo dňa potvrdenia prihlášky na zájazd a je povinný zaslať potvrdenie o platbe CK.

5. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení 100% ceny zájazdu pred jeho uskutočnením. V prípade, že Objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady 100% ceny zájazdu v lehote uvedenej v ods. 4 týchto Všeobecných podmienok, CK je oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde. Tým nie sú dotknuté práva CK na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z odstúpenia od zmluvy o zájazde (tzv. stornopoplatkov) v dôsledku nesplnenia si povinností zo strany Objednávateľa. 

6. Objednávateľ má právo na vrátenie zvyšnej ceny zájazdu, ak odstúpi od zmluvy v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde. CK výslovne odporúča objednávateľovi vykonať poistenie storna zájazdu, a to priamo prostredníctvom CK, prípadne individuálne Objednávateľom. CK nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s jeho prejavom vôle odstúpenia od zmluvy.

7. V prípade predčasného odchodu Objednávateľa (účastníka zájazdu) nespôsobeného zavinením CK, nemá Objednávateľ nárok na vrátenie zvyšku platby za nečerpané služby.

Článok IV. Práva a povinnosti Objednávateľa a účastníka zájazdu

1. K základným právam Objednávateľa patrí najmä:

a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb v rozsahu a kvalite uvedenej v ponuke CK,

b) právo vyžadovať od CK informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c) právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,

d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde,

e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde,

f) právo na vrátenie celej sumy zájazdu v prípade zrušenia zájazdu podľa článku VI. týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde,

2. K základným povinnostiam Objednávateľa patrí najmä:

a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať všetky požadované údaje pri prihlasovaní sa na zájazd alebo v zmluve o zájazde vrátane ich akýchkoľvek neskorších zmien a predložiť ďalšie doklady podľa požiadaviek CK,

b) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

c) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde,

d) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči službám CK podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde,

e) v prípade účastníkom zájazdu úmyselne spôsobenej materiálnej škody na majetku CK alebo dodávateľov CK je Objednávateľ povinný túto škodu okamžite (počas zájazdu) odstrániť alebo finančne vyrovnať. Ak to nie je možné okamžite, bez zbytočného odkladu po ukončení zájazdu, najneskôr do jedného mesiaca po ukončení zájazdu.

f) počas celej doby zájazdu sa riadiť pokynmi hlavného vedúceho, resp. vedúcich zájazdu a dodržiavať stanovený program,

g) počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov, dodávateľov služieb alebo CK,

h) dodržať časy nástupu na zájazd uvedenom v pokynoch poskytnutých CK (autobus má stanovenú čakaciu dobu max. 15 minút po uvedenom čase odchodu a CK nezodpovedá za prípadné jeho zmeškanie). Pre vylúčenie pochyností sa v prípade zmeškania dopravy sa cena pobytu neponíži o cenu dopravy,

i) pri zahraničných zájazdoch mať včas zabezpečený vlastný cestovný doklad s platnosťou 3 mesiace po ukončení zájazdu.

j) výslovne informovať CK, že sa medzi cestujúcimi sa nachádza osoba, ktorá by bola maloletým bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, prípadne iná osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť.

3. Povinnosťou Objednávateľa, ktorý je zodpovedný za zmluvný vzťah, je oboznámiť svojich účastníkov (ich právnych zástupcov) s týmito Všeobecných podmienok a zmluvou o zájazde, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdrží, najmä ich však pravdivo informovať o rozsahu a kvalite služieb, ktoré sú predmetom zájazdu.

Článok V. Práva a povinnosti CK

1. CK je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovať Objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a môžu mať vplyv na rozhodnutie Objednávateľa (záujemcu o kúpu) zájazdu.

2. CK je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu doručiť Objednávateľovi pokyny pre účastníkov pobytu, a to formou e-mailu na adresu uvedenú Objednávateľom pri prihlasovaní sa na zájazd.

3. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení cestovnej kancelárie proti úpadku, na základe ktorej vzniká Objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, ak by sa CK dostala do úpadku.

4. CK má právo v odôvodnených prípadoch zmeniť čas a miesto odchodu autobusu, ďalej nezodpovedá za meškanie dopravného prostriedku.

5. Ostatné práva a povinnosti CK sú upravené v jednotlivých ustanoveniach týchto Všeobecných podmienok a zmluvy o zájazde.

6. CK preberá zodpovednosť za vykonanie zájazdu v súlade s § 22 zákona zákon č. 170/2018 Z. z..

Článok VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy o zájazde, navrhne Objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj ku zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo rozhodnúť sa, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi. Svoje rozhodnutie musí oznámiť CK.

2. CK má právo zrušiť zájazd najneskôr do 21 dní pred jeho začiatkom, ak uskutočnenie zájazdu bude pre CK ekonomicky neúnosné. Ak CK zájazd zruší, je povinná túto skutočnosť Objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd. CK uvedie pri každom zájazde minimálny počet účastníkov na uskutočnenie zájazdu.

3. CK si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako napr.: nedostatočná obsadenosť zájazdu (za podmienky uvedenej v ods. 2 tohto článku), politické udalosti, karanténa, extrémne počasie, zlyhanie prevádzky strediska, geologické javy atď. . V tomto prípade sa ustanovenie ods. 2 tohto článku neuplatní.

4. CK nepovažuje za podstatnú podmienku zmluvy zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú triedu, časových harmonogramov programu, miesta nástupu a výstupu, zloženie jedálnička, čas odjazdu a príjazdu a prípadné meškanie dopravného prostriedku.

5. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s Objednávateľom a ktoré boli poskytnuté Objednávateľovi (účastníkovi zájazdu) so súhlasom Objednávateľa (účastníka zájazdu) počas zájazdu.

6. CK si vyhradzuje právo zmeny programu dňa zájazdu v prípade nepriaznivého počasia, a to vrátane predovšetkým v prípade bicyklových zájazdov - nahradenie bicyklového programu pešou alternatívou.

7. CK výslovne upozorňuje na skutočnosť, že s ohľadom na charakter zájazdov tieto nie sú určené pre osoby so zníženou pohybovou schopnosťou.

 

Článok VII. Zmena účastníka – postúpenie zmluvy o zájazde na iného účastníka

1. Pred začatím zájazdu môže Objednávateľ na trvanlivom nosiči  oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia.

2. Zmena Objednávateľa je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva novým Objednávateľom.

3. Pôvodný Objednávateľ a nový Objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou Objednávateľa a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety odzrkadľujú skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku podstúpenia zmluvy o zájazde. CK si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 20 €/osoba za vykonanie postúpenia zmluvy.

4. Súhlas nového Objednávateľa podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s  uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Nový a pôvodný Objednávateľ prijímajú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť na vykonanie príslušných úhrad v súlade s ods. 3 tohto článku, ako aj článku III. týchto podmienok.

5. Pre vylúčenie pochybností, nie je možná účasť nového objednávateľa na zájazde bez predchádzajúceho výslovného odsúhlasenia zo strany CK a splnenia vyššie uvedených náležitostí. V prípade takejto situácie CK je oprávnená odoprieť účasť novému objednávateľovi.  

VIII. Stornopodmienky

1. CK má právo od Objednávateľa požadovať s ohľadom na jeho prejav vôle o odstúpení od zmluvy o zájazde, resp. Odstúpenie od zmluvy zo strany CK kvôli nedodržaniu platobných podmienok zo strany Objednávateľa nasledujúce stornopoplatky:

·         odstúpenie od zmluvy v lehote nad 45 dní      – stornopoplatok 20 percent z ceny zájazdu,

·         odstúpenie od zmluvy v lehote        44-29 dní – stornopoplatok 40 percent z ceny zájazdu,

·         odstúpenie od zmluvy v lehote        28-15 dní – stornopoplatok 60 percent z ceny zájazdu,

·         odstúpenie od zmluvy v lehote          14-8 dní – stornopoplatok 80 percent z ceny zájazdu,

·         storno zájazdu v lehote menej ako 7 dní – stornopoplatok 100 percent z ceny zájazdu.

2. V prípade nájdenia si náhradníka (postúpenie zmluvy o zájazde) zo strany CK sa žiadne storno neuplatní. CK  CK má právo na náhradu administratívnych nákladov vo výške ustanovenej v článku VII ods. 3.

3. Objednávateľ je povinný oznámiť CK meno náhradníka v lehote najneskôr 7 dní pred uskutočnením zájazdu, inak mu toto právo zaniká. CK nie je povinná vykonávať osobitnú činnosť zameranú na nájdenie náhradníka za Objednávateľa, ani považovať novoprihláseného Objednávateľa za náhradníka za pôvodného Objednávateľa bez oznámenia pôvodného Objednávateľa, že novopríhlásený Objednávateľ je jeho náhradníkom.

4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, a to písomne na adresu sídla CK, mailom na oficiálnom mailovom kontakte CK - info@cyklozajazdy.eu, prípadne zaino@zaino-travel.sk. V záujme vylúčenia pochybností vydáva CK o odstúpení Objednávateľovi (účastníkovi zájazdu)  bez zbytočného odkladu potvrdenie o jeho prijatí a bez zbytočného odkladu vykoná vyúčtovanie voči Objednávateľovi. V prípade, ak sa Objednávateľ prihlásil prostredníctvom stránky www.cyklozajazdy.eu, je možné vykonať odstúpenie od zmluvy prostredníctvom jeho účtu na tejto platforme. 

5. Ak ide o zmluvu uzatvorenú mimo prevádzkových priestorov, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti platiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. (oprávnenie Objednávateľa odstúpiť od zmluvy bez udanie dôvpdu sa nevzťahyje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde).

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvia poskytovanie zájazdu alebo prepravu Objednávateľa do cieľového miesta. 

7. CK odporúča pre prípad eventuálneho storna uzavrieť osobitné komerčné poistenie storna zájazdu a v prípade záujmu o jeho uzatvorenie je Objednávateľovi v jeho uzatvorení nápomocná.

IX. Reklamačné konanie a zodpovednosť za škodu

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu zazmluvnení zo strany CK a poskytujúcich služby v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Objednávateľ s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Objednávateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.

 

3. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u sprievodcu, delegáta, CK, a to tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. O uplatnení tohto práva je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s povereným zástupcom CK. Ak Objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu (reklamačného protokolu), oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť CK riadne vybaviť. 

4. CK je povinná vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, ak je to vzhľadom na okolnosti možné, alebo ak to nespôsobí CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa ods. 4 tohto článku, ponúkne Objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:

a)    rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre Objednávateľa,

alebo

b)  nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej   zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Objednávateľ môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou podľa ods. 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná.

7. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu Objednávateľ odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Objednávateľ pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa ods. 2 tohto článku, a CK  poskytne Objednávateľovi primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa ods. 2 tohto článku.

8. Ak CK  nevykoná nápravu podľa tohto článku a ani nezabezpečí Objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu podľa ods. 5 tohto článku, Objednávateľ má právo:

a)    vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b)   odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.

9. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s Objednávateľom písomný záznam a odovzdať Objednávateľovi kópiu tohto písomného záznamu, ak:

a) nevykoná nápravu podľa ods. 4 a 5 tohto článku,

b) zabezpečí Objednávateľovi náhradné služby cestovného ruchu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku,

c) Objednávateľ v súlade s ods. 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d) Objednávateľ podľa odseku 8 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

10. Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu zájazdu písomnou formou do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o zájazde. Ak je to možné, Objednávateľ pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 9 tohto článku.

11. CK je povinná odpovedať na reklamáciu písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie. Reklamácia podaná elektronickou poštou (e-mail) sa nepovažuje za platne podanú, pokiaľ nie je zákazníkovi spätne potvrdené jej zaregistrovanie zo strany CK.

12. Objednávateľ má právo na primeranú zľavu podľa ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7, všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil Objednávateľ, je povinná objednávateľovi do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny zájazdu podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa požadovať náhradu škody v zmysle príslušných právnych predpisov.

13. Objednávateľ je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť, ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať aj priamo zmluvnému predajcovi, prostredníctvom ktorého si zájazd zakúpil. Zmluvný predajca je v takom prípade povinný postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu zmluvnému predajcovi sa považuje za deň doručenia CK.

14. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, je Objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom alebo škodám, alebo aby sa ich rozsah znížil.

15. CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila, ani jej zmluvní partneri a škoda bola spôsobená Objednávateľom, vyššou mocou alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

16. Pri riešení reklamácie je Objednávateľ povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

17. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Objednávateľ sám objedná u tretích osôb, resp. nad rámec zájazdu organizovaného CK. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

18. CK nepreberá žiadnu zodpovednosť za individuálny program Objednávateľa, ktorý realizuje mimo oficiálneho programu zájazdu CK, ani sa mu nezaväzuje poskytovať dodatočné služby v rámci takéhoto individuálneho programu.

19. Ak Objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým CK vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že CK porušila jeho práva, a tiež ak CK na reklamáciu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala v zákonom stanovenej lehote, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, prípadne podať podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii.

X. Poistenie proti insolventnosti CK

1. CK má platne uzatvorenú zmluvu s poisťovňou, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na plnenie v prípade, keď cestovná kancelária z dôvodu svojho  prípadného úpadku. Situácie, v ktorých sa uplatňujú poistné nároky sú nasledujúce:

·   -     CK neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

 

·     -                nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,

 

·      -     nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

2. Nároky Objednávateľa, ktoré mu vznikli voči CK v dôsledku neplnenia zmluvy, prechádzajú na poisťovňu, a to len do výšky, ktoré mu poisťovňa poskytla. Ak si zákazník zabezpečí dopravu a ďalšie nevyhnutné služby (ubytovanie a stravovanie) na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala zmluvná cestovná kancelária, stanovená v uzatvorenej zmluve medzi poisťovňou CK.

3. CK zverejní poistný certifikát na svojej webstránke, resp. na osobitné  požiadanie Objednávateľa jeho kópiu poskytne Objednávateľovi iným spôsobom. Aktuálna výška poistnej sumy od 01.06.2023 predstavuje 31 000 euro. 

4. CK uvádza kontaktné údaje poistnej spoločnosti Union, 0850 111 211, +421 2 208 118 11, prípadne písomne Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, www.union.sk, e-mail union@union.sk.

 

                                             XI. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a obdobne tak na iné služby poskytované CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s Objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich zverejnenia a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s Objednávateľom.

3. Objednávateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prehlasuje, že bol oboznámený správami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním tejto zmluvy udeľuje CK súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v osobitnej zmluve o  zájazde ako aj CK určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi Objednávateľom a CK, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre Objednávateľa a likvidácie spracovaných osobných údajov.

4. V prípade, ak Objednávateľ objednáva zájazd pre iných účastníkov zájazdu, zodpovedá tento za udelenie tohto súhlasu zo strany týchto účastníkov zájazdu.

5. Objednávateľ môže udeliť osobitný súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej CK. Vyššie uvedené prehlásenie a súhlas Objednávateľ udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu.

6. Právne vzťahy týmito Všeobecnými podmienkami a zmluvou o zájazde neupravené sú ďalej špecifikované v osobitnej zmluve o zájazde a spravujú sa platnými a účinnými právnymi predpismi SR a EÚ.

7. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Kontaktné údaje na príslušnú obchodnú inšpekciu Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín, e-mail tn@soi.sk, telefón 00421 32 640 01 09. CK osobitne oznamuje aj kontaktné údaje orgánu pre alternatívne riešenie sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, telefonický kontakt: 02 58 27 21 23, resp. e-mailový kontakt: ars@soi.sk.

8. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných zmluvných podmienok je aj zmluva o zájazde, ktorá je spolu s oficiálnou ponukou zájazdov zo strany CK integrálnou súčasťou právneho rámca uzatváraného s Objednávateľom.

9. CK uvádza kontaktné údaje v prípade núdze počas zájazdov, Karol Margeta, 0904 980 409, uvedené telefónne číslo funguje nonstop. CK je možné kontaktovať aj e-mailom info@cyklozajazdy.eu, resp. zaino@zaino-travel.sk. Toto číslo slúži aj na vybavovenie reklamácií, počas zájazdu, resp. po jeho ukončení.

6. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2023. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch, na webstránke, osobitných ponúk CK a iných relevantných dokumentoch týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.

           Formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazdoch

Kombinácia týchto ponúkaných služieb cestovného ruchu predstavuje zájazd podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 170/2018 Z. z.“).

Vzťahujú sa na Vás všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 170/2018 Z. z., ktoré sa vzťahujú na zájazdy. Naša spoločnosť ZAINO s.r.o., Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46 879 056, IČ DPH: SK2023627188, spoločnosť zapísana obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 32383/R (ďalej len „cestovná kancelária“) je plne zodpovedná za riadne poskytnutie zájazdu.

Okrem toho ako cestovná kancelária sme v súlade so zákonom chránení, ak ide o refundáciu Vašich platieb a ak je súčasťou zájazdu preprava, ak ide o zabezpečenie Vašej repatriácie, pre prípad, že sa dostaneme do úpadku.

Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z.

– cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napríklad miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,

– cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,

– cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,

– cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi, – cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napríklad zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady,

– cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu.

Ak cestovná kancelária zruší zájazd pre začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.

– cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,

– cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,

– ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť v súlade so zmluvou o zájazde, je cestovná kancelária povinná cestujúcemu ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov.

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.

– cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,

– cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,

– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,

– ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,

cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku [Union, 0850 111 211, +421 2 208 118 11, prípadne písomne Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, www.union.sk, e-mail union@union.sk (ďalej len „poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku“), – cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby cestovného ruchu odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.