Oznámenie o ochrane osobných údajov

1. Vymedzenie prevádzkovateľa

Cestovná kancelária ZAINO s.r.o., so sídlom Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 46879056 (ďalej len „prevádzkovateľ“), je cestovnou kanceláriou, ktorá sa zameriava na organizáciu cyklozájazdov po Európe, in-comingovému turizmu na Slovensko, ako na organizáciu teambuildingov, poskytovanie služieb kongresového turizmu.

Prevádzkovateľ sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

2. Vymedzenie osobných údajov

V zmysle platnej a účinnej legislatívy, predovšetkým v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sú osobné údaje údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

3. Vymedzenie účelu tohto oznámenia

Zverejnením tohto oznámenia si prevádzkovateľ plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, ako aj príslušnej európskej legislatívy, upravenej predovšetkým v čl.  13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 2. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Prevádzkovateľ vykonáva s osobými údajmi spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú predovšetkým ich zhromažďovanie, ukladanie, používanie a zmenu.

4. Vymedzenie subjektu zodpovedného za spracovanie osobných údajov dotknutých osôb

Za dotknutú osobu sa považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Za spracovanie osobných údajov je zodpovedný prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ: Cestovná kancelária ZAINO s.r.o.

Sídlo: Trenčianska 82/21, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 46879056

Spoločnosť zapísaná v OR SR, vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 32383/R

Konanie za spoločnosť: JUDr. Karol Margeta, konateľ

5. Základné zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov vychádza z nasledovných zásad:

 • osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov, spravodlivo a v transparentnej podobe,

 • vyzbierané osobné údaje len spracúvané len na opodstatnené účely a nesmú byť použité vo forme, ktorá nie je v súlade s vymedzeným účelom,

 • relevantné pre účely, ktoré sú uvedené v tomto oznámení. Platí princíp exkluzivity pri vymedzení týchto účelov.

 • prevádzkovateľ spracúva presné a aktualizované osobné údaje,

 • osobné údaje budú spracúvané v evidencii len po dobu, ktorá je relevantná s ohľadom na účel, ktorý je potrebný dosiahnuť účelom, s ktorý sú dotknuté osoby oboznámené,

 • uchovávané osobné údaje sú ochovávané v bezpečných podmienkach.

Prevádzkovateľ nemá legislatívnu povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov. Za účelom otázok a žiadostí dotknutých osôb je možné prevádzkovateľa kontaktovať písomne za adrese jeho sídla zapísanom v príslušnom obchodnom registri, prípadne prostredníctvom e-mailu: info@cyklozajazdy.eu, prípadne zaino@zaino-travel.sk.

Na účely informovania dotnutých osôb prevádzkovateľ uvádza údaje kompetentného orgánu zodpovedného za vykonávanie dohľadu nad ochranou osobných údajov

Úrad pre ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
statny.dozor@pdp.gov.sk
+421 /2/ 3231 3214

6. Vymedzenie účelov a rozsahov spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zameriava na organizáciu zájazdov.

 • Účel organizácia zájazdov

Kľúčovým dokumentov pri zabezpečení zájazdu v zmysle platnej legislatívy je zmluva o obstaraní zájazdu. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy o obstaraní zájazdu a zmluvných povinností vyplývajúcich ich zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Na spracovanie osobných údajov poskytnutých v súvislosti s plnením zmluvy o obstaraní zájazdu nie je prevádzkovateľ povinná vyžadovať osobitný súhlas. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov zo strany dotknutej osoby, nie je možné zabezpečiť splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich CK zo zmluvy o obstaraní zájazdu.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu v akom boli poskytnuté a zaznamenané do zmluvy o obstaraní zájazdu a to: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo kontaktná adresa, údaje cestovného dokladu (miesto a dátum vydania, dátum platnosti), štátna príslušnosť, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia).

Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované výhradne zmluvným dodávateľom prevádzkovateľa – poskytovateľom služieb cestovného ruchu ako sú iné cestovné kancelárie, dopravcovia, poskytovatelia ubytovania a stravovacích služieb, sprievodcovia a delegáti, zabezpečovatelia poistenia a poskytovatelia doplnkových služieb cestovného ruchu, technickí partneri a partneri zabezpečujúci ekonomickú agendu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má povinnosť dbať na dodržiavanie legislatívy ochrany osobných údajov aj u tzv. sprostredkovateľov a v prípade porušenia povinností sprostredkovateľov zodpovedá za týchto tiež prevádzkovateľ.

 

Prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby, že ich osobné údaje môže prenášať do tretej krajiny (cieľovej destinácie uvedenej v zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj prepravcom zabezpečujúcim prepravu do a z cieľovej destinácie). Takýto prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy o obstaraní zájazdu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a na vykonanie predzmluvných opatrení. Poskytnutie primeraných záruk pri poskytovaní osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny CK zabezpečuje v súlade s Kódexom pre spracúvanie osobných údajov SACKA.

Z ostatných povinných a zákonom stanovených povinností prevádzkovateľ uvádza nasledovné účely spracúvania osobných údajov:

 • Účel reklamácie

Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis, predovšetkým zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Na tento účel spracúva prevádzkovateľ osobné údaje predovšetkým v danej reklamácii predovšetkým meno a priezvisko

Účel dosianutia výkonu práva dotknutých osôb – prevádzkovateľ vedie evidenciu žiadostí výkonu práv dotknutých osôb a spôsobu dotknutých osôb.

 • Účel účtovná agenda

Právnym základom je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods 1 písm c) GDPR osobitný predpis, a to zákon o účtovníctve, ktorý prevádzkovateľovi priamo ukladá povinnosť spracúvať osobné údaje zhmotnené na príslušných účtovných dokladoch.

 • Účel marketingové účely

Marketingové účely predstavujú spracúvanie osobných údajov, založené na súhlase dotknutých osôb. Na účely zasielania marketingových ponúk disponuje prevádzkovateľ osobitným súhlasom dotknutých osôb, ktorý je iným právnym základom spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

7. Zásady používania súborov cookies

Na účely správneho fungovania webového sídla prevádzkovateľa využíva prevádzkovateľ súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia návštevníka webového sídla prevádzkovateľa pri návšteve tohto webového sídla.

 

Používaním súborov cookies sa neporušuje zákon, nakoľko ich používaním prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje a ani ich neposkytuje tretím stranám.

Každý užívateľ prezeraním webového sídla prevádzkovateľa súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho zariadenia formou odkliknutia súhlasu s používaním cookies. O tejto skutočnosti je návštevník webového sídla upozornený pri každej návšteve a svoj súhlas  ďalej prejavuje pokračovaním v prezeraní webovej stránky prevádzkovateľa.

Súbory cookies pomáhajú napr.: k správnej funkčnosti webového sídla
pri zapamätávaní vyhľadávaných informácií, pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.

Prevádzkovateľ využíva nasledovné typy cookies:

Názov

Doména

Vlastník Platnosť Typ
SessionID

cyklozajazdy.eu

ZAINO s.r.o.

Počas užívateľskej relácie

Funkčná cookie

CookieConsent

cyklozajazdy.eu

ZAINO s.r.o.

1 rok

Funkčná cookie

_ga

cyklozajazdy.eu

Google

2 roky

Analytická cookie

_gid

cyklozajazdy.eu

Google

24 hodín

Analytická cookie

_gat

cyklozajazdy.eu

Google

1 minúta

Analytická cookie

AMP_TOKEN

cyklozajazdy.eu

Google

30 sekúnd až 1 rok

Analytická cookie

_gac_UA-92643653-2

cyklozajazdy.eu

Google

90 dní

Analytická cookie

 

Cookies „SessionID” slúžia na zabezpečenie správnej funkcionality webstránky prevádzkovateľa a sú nevyhnutné na jej správne spustenie a zobrazenie jej obsahu. Slúžia na identifikáciu prihláseného používateľa alebo anonymného používateľa, ktorý môže mať rozpracované dáta (napr. zmluvu, formulár a pod.).  Tento typ cookies je zachovávaný počas konkrétneho spustenia webstránky prevádzkovateľa.

Cookies „CookieConsent” slúži na zabezpečenie správneho fungovania notifikácií na webstránke prevádzkovateľa a sú nevyhnutné na jej správne spustenie a zobrazenie jej obsahu. Tieto cookies sú zaznamenávané počas obdobia jedného roka. Umožňujú aj jednoduchšie opätovné spustenie webstránky prevádzkovateľa.

Pokiaľ ide o ostatné cookies návštevníci webovú stránky sú týmto informovaní, že na základe súhlasu s cookies sa ukladajú u prevádzkovateľa formou aplikácie Google Analytics nasledujúci súbor údajov týkajúci sa každého prístupu: 

 • Typ / verzia prehliadača,

 • Použitý operačný systém a rozlíšenie,

 • Predtým navštevovaná webová stránka,

 • Čas a frekvencia požiadavky server.

Tieto dáta majú povahu tzv. metadát, to znamená, že neobsahujú žiadne konkrétne osobné údaje. Tieto cookies slúžia prevádzkovateľovi na analytické a marketingové účely.

Ostatné cookies nezachytávajú. Pre viac informácii o analytických cookies, navštívte nasledovnú webstránku:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

8. Doba spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú spracúvané automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená prevádzkovateľom, resp. príslušným právnymi predpismi.

V rámci jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov stanovil prevádzkovateľ nasledovné doby uchovávania osobných údajov:

 • účel organizácia zájazdov - 10 rokov,

 • účel reklamácie - 10 rokov,

 • účel účtovná agenda - 10 rokov,

 • účel marketingové účely – do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov od dotknutej osoby na tento účel.

9. Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Každá fyzická osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o; účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzakovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 zákona); zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná zo strany prevádzkovateľa o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu jej osobných údajov do tretej krajiny spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe okruh osobných údajov, ktoré spracúva.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúcej vety, ak sú zároveň splnené podmienky na takýto výmaz podľa ust. § 23 ods. 2 a 4 zákona.

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, zákona, a to až do času overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa predchádzajúceho odseku okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa takto obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľ, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatní, ak:

a) je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie o kontaktných údajoch zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov; opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku nie je prevádzkovateľ povinný vykonať ak:

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnila ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,
c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie zo strany Prevádzkovateľa; Prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak takýto súhlas poskytla), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

V prípadoch ak zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvorila v mene ostatných cestujúcich iná osoba ( člen rodiny, zákonný zástupca, poverená osoba a pod.) prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa predošlých bodov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

10. Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Ak si chce uplatniť dotknutá osoba svoje práva vyplývajúce z postavenia tohto subjektu ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, je možné kontaktovať prevádzkovateľa spôsobom, ktorý je uvedený v bode 5 tejto informácie.

Zaslaním tejto žiadosti bude táto žiadosť zaregistrovaná a vybavená v zákonnej lehote. V prípade Vašej žiadosti o opravu alebo výmaz, o tejto skutočnosti budú informovaní aj ďalšie tretie osoby, vystupujúce v pozícii príjemcov osobných údajoch dotknutej osoby.

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona obsahovať:

meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.